Wszystkie Zakłady Optyczne wyposażone w system OKEYE mogą dobrowolnie przystąpić do grupy, której celem jest prowadzenie wspólnych akcji marketingowych, zakupowych, itp. Każdy Klient kupujący zestaw OKEYE dostaje wizualny identyfikator do oznaczenia swojego Zakładu oraz dostęp do forum przeznaczonego wyłącznie dla posiadaczy zestawu. Forum służy do wymiany informacji pomiędzy członkami grupy oraz wypracowywania i uzgadniania wspólnie prowadzonych działań.

Pierwszym działaniem będzie program pod roboczą nazwą "Piękni okularnicy", mający na celu wypromowanie Zakładów Optycznych zrzeszonych w naszej grupie. Więcej informacji wyłącznie dla członków grupy. Przewidujemy limity posiadaczy systemu dla każdego miasta uzależnione od jego wielkości.

Funkcjonalność zostanie dodana wkrótce.

REGULAMIN GRUPY MARKETINGOWEJ OKEYE

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki członków Grupy marketingowej OKEYE w zakresie ich funkcjonowania w ramach grupy. Regulamin obowiązuje każdego członka grupy, który powinien się z nim zapoznać przed przystąpieniem do grupy. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za działania niezgodne z tym regulaminem.

I Postanowienia ogólne

 1. Grupa marketingowa OKEYE to sieć salonów i zakładów optycznych korzystających z profesjonalnego systemu doboru opraw okularowych OKEYE, którego autorem i wyłącznym dystrybutorem jest Spółka LOCIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Czeremchowej 83, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364014, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 7123223391 i kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 330 000,00 zł.
 2. Grupę marketingową OKEYE tworzy się w celu promowania salonów i zakładów optycznych wykorzystujących system OKEYE oraz wypromowania produktu OKEYE.

II Przystąpienie do grupy i wystąpienie z grupy

 1. Członkiem grupy może zostać każdy podmiot, który zakupił oprogramowanie OKEYE oraz wyraził akces przystąpienia do grupy w formie uiszczenia opłaty członkowskiej w wysokości 200 PLN za pierwsze 6 miesięcy członkostwa. Wysokość opłaty członkowskiej za kolejne okresy zostanie ustalona przez Locin Sp. z o.o. W przypadku wystąpienia z grupy opłata członkowska nie podlega zwrotowi.
 2. Wystąpienie z grupy może nastąpić w wyniku:
  1. rezygnacji na wniosek członka grupy,
  2. usunięcia z grupy na skutek nie przestrzegania przez członka postanowień niniejszego regulaminu,
  3. nie opłacenia opłaty członkowskiej za kolejny okres.

III Prawa i obowiązki, odpowiedzialność członków

 1. Członkowie grupy mogą brać udział we wszystkich lub opcjonalnie wybranych akcjach promocyjnych organizowanych przez grupę ponosząc koszty proporcjonalne do ilości salonów biorących udział w danej akcji. Akcje promocyjne organizowane będą tylko w salonach w których wykorzystywany jest system OKEYE.W przypadku posiadania kilku salonów przez jednego właściciela ponosi on koszty związane z organizacją akcji promocyjnych zależne od ilości jego salonów uczestniczących w danym przedsięwzięciu.
 2. Locin Sp. z o.o. udostępnia członkom grupy forum dyskusyjne w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony internetowej produktu OKEYE. Zasady korzystania z forum określa Regulamin Forum użytkowników OKEYE. Część Forum oznaczona „Grupa marketingowa OKEYE” przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów, które przystąpiły do Grupy. Wątki dotyczące poszczególnych działań marketingowych przeznaczone są tylko dla podmiotów, które biorą udział w danym działaniu.
 3. Locin Sp. z o.o. nieodpłatnie zaopatrzy każdego członka grupy w naklejkę promocyjną z logo grupy, którą należy umieścić w widocznym miejscu np. na szybie drzwi wejściowych salonu.
 4. Każdy członek grupy uczestniczący w akcjach promocyjnych organizowanych w ramach grupy zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu jak najlepszej realizacji założeń tych akcji. Odpowiedzialność za prawidłową realizację akcji promocyjnych organizowanych w ramach grupy rozkłada się na wykonawców poszczególnych działań.
 5. Locin Sp. z o.o. nie gwarantuje konkretnych efektów ekonomicznych w związku z przedsięwzięciami promocyjnymi realizowanymi w ramach grupy.
 6. Locin Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za akcje promocyjne organizowane przez poszczególnych członków grupy poza grupą marketingową.

IV Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej www.okeye.pl.
 2. Wraz z przystąpieniem do grupy członek akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Locin. Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na stronie internetowej produktu OKEYE, w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
 4. Obowiązkiem członków grupy jest śledzenie zmian regulaminu.
 5. Wszelkie spory powstałe w wyniku działalności grupy będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości ich rozstrzygnięcia w sposób polubowny strony mogą wystąpić na drogę sądową do sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Locin Sp. z o.o.